Privacybeleid

Laatste update: 22-11-2020 @ 18:28

Wie zijn wij?

Avenir Publishing, gevestigd aan Bakema-erf 89 3315 JB Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.avenirpublishing.nl
Bakema-erf 89, 3315 JB, Dordrecht
+31 6 11061892
Jet Hoogerwaard is de Functionaris Gegevensbescherming van Avenir Publishing. Hij/zij is te bereiken via info@avenirpublishing.nl.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Avenir Publishing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf
  onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn
bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@avenirpublishing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Avenir Publishing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Avenir Publishing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Avenir Publishing) tussen zit. Avenir Publishing gebruikt de volgende
computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Avenir Publishing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: Je gegevens worden alleen bewaard voor
het uitvoeren van de koopovereenkomst en zullen na de wettelijke bewaartermijn worden
vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Avenir Publishing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Avenir Publishing blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Avenir Publishing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die
geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden
voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser
verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Avenir Publishing en
heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of
een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je
toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar
info@avenirpublishing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan,
vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie
je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Avenir Publishing wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Avenir Publishing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via info@avenirpublishing.nl