Algemene Voorwaarden

Laatste update: 22-11-2020 @ 18:28

Ons advies is om deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en
verplichtingen onder de overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de
Klant. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide begrippen steeds de hierna
  volgende betekenis:
  Algemene Voorwaarden
  deze algemene voorwaarden van Avenir Publishing.
  Inloggegevens
  de combinatie van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Klant voor het plaatsen van een bestelling op de
  Website.
  Klant
  de natuurlijke en/of rechtspersoon die op de Website een bestelling plaatst.
  Avenir Publishing
  Handelsnaam van Jet Hoogerwaard Tekstbureau, eenmanszaak, gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht aan de
  Bakema-erf 89.
  Overeenkomst
  de overeenkomst tussen Klant en Avenir Publishing die via de Website wordt gesloten op grond waarvan de Klant het
  Product bij Avenir Publishing koopt.
  Product
  een product dat op de Website aangeboden wordt door Avenir Publishing.
  Privacy Statement
  de privacyverklaring van Avenir Publishing, die te vinden is op de Website;
  Website
  de website van Avenir Publishing, waarop het Product wordt aangeboden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Avenir Publishing op de Website, het gebruik van
  de Website en op elke via de Website tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Avenir Publishing kan deze Algemene Voorwaarden altijd wijzigen en/of aanvullen. Wijzigingen gelden niet voor
  reeds gesloten Overeenkomsten. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Indien Klant
  niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden kan Klant het Product niet meer bestellen.
 3. Eventuele algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
  Avenir Publishing wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door het doorlopen van het bestelproces met als onderdeel de acceptatie van de
  Algemene Voorwaarden.
 2. Een aanbod op de Website is altijd vrijblijvend en kan door Avenir Publishing nog onverwijld na een bestelling
  worden herroepen.
 3. Avenir Publishing is niet gebonden aan kennelijke fouten en verschrijvingen in het aanbod op de Website.

Artikel 4. Gebruik en beschikbaarheid van de Website

 1. Avenir Publishing garandeert niet dat (prijs)informatie op de Website altijd correct, actueel of volledig is.
 2. Tijdens het bestelproces kan de Klant Inloggegevens opgeven. Wanneer de Klant Inloggegevens opgeeft, staat hij
  er tegenover Avenir Publishing voor in en is hij er zelf verantwoordelijk voor dat de informatie die hij bij het aanmaken
  van zijn Inloggegevens verstrekt correct, volledig en actueel is.
 3. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat met zijn Inloggegevens wordt gemaakt.
 4. Zodra de Klant weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden,
  moet de Klant Avenir Publishing daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf
  doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens.
 5. Avenir Publishing behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of de Inloggegevens van de Klant te
  veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website.

Artikel 5. Prijs en betaling

 1. De vermelde prijs van het Product is geldig op het moment dat deze op de Website wordt weergegeven.
 2. BTW is inbegrepen in de vermelde totaalprijs. Op de Website zal melding worden gemaakt van eventuele
  bijkomende kosten, zoals verzend- en betalingskosten.
 3. De Website vermeldt de betalingsmogelijkheden. Wanneer de Klant voor een wijze van betaling na levering kiest, is
  de betalingstermijn afhankelijk van de gekozen betalingswijze, zoals aangegeven op de Website. De betalingstermijn
  geldt als fatale termijn.
 4. Als de Klant niet tijdig betaalt of Avenir Publishing niet in staat is het verschuldigde bedrag middels het door Klant
  gekozen betaalmiddel voor het einde van de betaaltermijn te incasseren, is Klant in verzuim, ongeacht of Avenir
  Publishing een nadere aanmaning stuurt.
 5. Indien Klant in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichting, kan Avenir Publishing de vordering uit handen
  geven. In dat geval komen door Avenir Publishing gemaakte kosten voor rekening van Klant, in overeenstemming met
  de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Artikel 6. Levering

 1. Op de Website en/of in het bestelproces opgegeven levertermijnen zijn indicatief en gelden niet als een fatale
  termijn.

Artikel 7. Privacy

 1. Bij het bezoeken van de Website, bij het plaatsen van een bestelling en bij het opgeven van Inloggegevens worden
  (persoons)gegevens aan Avenir Publishing verstrekt. Deze (persoons)gegevens zullen conform de privacy
  statement van Avenir Publishing en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

Artikel 8. Bedenktijd en klachten

 1. Klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na ontvangst van het Product de Overeenkomst te ontbinden, zonder
  opgaaf van reden, tenzij één van de uitzonderingen in artikel 6:230p BW van toepassing is. Indien van toepassing, kan
  de Klant van dit recht gebruik maken door het modelformulier voor ontbinding zoals door Avenir Publishing verstrekt
  en het geleverde Product terug te sturen naar Avenir Publishing. De kosten van retourzending komen voor rekening
  van de Klant.
 2. In geval van ontbinding van de Overeenkomst is de Klant verplicht het geleverde Product dat de Klant niet wil zo
  snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen terug te sturen.
 3. Ingeval van ontbinding zal Avenir Publishing het door de Klant op grond van de Overeenkomst reeds betaalde
  binnen 14 dagen na ontvangst van de verklaring tot ontbinding terugbetalen. Avenir Publishing is gerechtigd de
  waardevermindering van het Product in mindering te brengen op de terug te betalen bedragen, voor zover die
  waardevermindering het gevolg is van gebruik door de Klant dat verder gaat dan noodzakelijk is om de aard, de
  kenmerken en de werking van het Product vast te stellen.
 4. Als de Klant voor een andere wijze van verzending dan de standaard verzendwijze heeft gekozen, worden slechts de
  kosten voor de standaardverzending door Avenir Publishing terugbetaald.
 5. Klachten over het Product kunt u sturen naar info@avenirpublishing.nl. Avenir Publishing zal binnen redelijke termijn
  inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 9. Conformiteit

 1. Indien een Product niet voldoet aan de Overeenkomst, zal Avenir Publishing kosteloos en binnen een redelijke
  termijn naar keuze van Avenir Publishing het Product herstellen of, bij het ontbreken van een Product of onderdelen
  daarvan, alsnog leveren. Als herstel niet mogelijk is of niet van Avenir Publishing gevraagd kan worden, zal Avenir
  Publishing het Product vervangen.
 2. Indien Avenir Publishing niet binnen een redelijke termijn het Product heeft hersteld is Klant bevoegd zich voor
  herstel tot een andere partij te wenden. Avenir Publishing zal de redelijke kosten die deze derde partij ten aanzien van
  het herstel heeft gemaakt, vergoeden.
 3. Een beroep op het niet voldoen van het Product aan de Overeenkomst is niet mogelijk wanneer de Klant bij het
  sluiten van de Overeenkomst reeds bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met het gebrek, of wanneer de aard
  van het gekochte Product of de aard van het gebrek zich hiertegen verzet.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Avenir Publishing is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals winstderving, omzetderving,
  verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede
  naam of reputatie.
 2. Voor zover Avenir Publishing aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de prijs van het Product.

Artikel 11. Diversen

 1. Klant mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet overdragen aan derden.
 2. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor boekwinkels en tussenhandelaren (business to business) gelden andere afspraken. Bel of mail ons voor meer informatie over het
rechtstreeks inkopen van boeken bij Avenir Publishing.